Công việc của QA/QC là gì?

Đảm bảo chất lượng & Kiểm soát chất lượng

QA (Quality assurance - Đảm bảo chất lượng) và QC (Quality control - Kiểm soát chất lượng) là hai thuật ngữ nghe rất gần nghĩa và thường được được sử dụng thay thế cho nhau ở một số doanh nghiệp, tuy nhiên điều này không đúng vì chúng có sự khác biệt rõ ràng về khái niệm cũng như phạm vi trách nhiệm quyền hạn trong công việc.

Sự khác biệt giữa QA và QC

Đảm bảo chất lượng (QA) và Kiểm soát chất lượng (QC) là hai mặt của Quản lý chất lượng.

Các hoạt động của QA hầu như bao trùm toàn bộ hệ thống chất lượng và QC là một tập hợp con trong các hoạt động QA.

Hình 1: Mối quan hệ giữa hệ thống chất lượng, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượngĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn