Công việc của QA/QC là gì?

Đảm bảo chất lượng & Kiểm soát chất lượng QA (Quality assurance - Đảm bảo chất lượng) và QC (Quality control - Kiểm soát chất lượng) là hai thuật ngữ nghe rất gần nghĩa và thường được được sử dụng thay thế cho nhau ở một số doanh nghiệp, tuy nhiên…

Không tìm thấy kết quả nào